Majanduspartner

Posted on 11/10/2019Categories ALUSTAVATE ETTEVÕTETE NÕUSTAMINE JA ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE, ALUSTAVATE ETTEVTETE NÕUSTAMINE JA ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE | ALUSTAVATE ETTEVÕTETE NÕUSTAMINE JA ÄRIPLAANIDE, ÄRIPLAANI KIRJUTAMINE, äriplaani koostamise kava, ETTEVÕTETE TOETAMINE, OÜ MAJANDUSPARTNER

    OÜ Majanduspartner  moto on “Usaldusväärsus ja kvaliteet”   OÜ MAJANDUSPARTNER on projektijuhtimisfirma , kes on Teile abiks struktuurifondide projektitaotluste kirjutamisel, projektijuhtimisel ja hilisema aruandluse koostamisel. Kirjutame kvaliteetse äriplaani ja täidame projektitaotlused. Majanduspartner pakun töökeskkonnaspetsialisti täisteenust. Täpsemalt saad lugeda Töökeskkonnaspetsialisti teenus  Aitame Teil hinnata projektiidee sobivust ja leida sobivad finantseerimisallikad ja ette valmistada projektitaotluse Projektide kirjutamine Kui Teil on sisukas ja toetuskõlbulik projektiidee, sõlmime lepingu projekti koostamiseks ja hilisemaks esitamiseks konkreetsele potentsiaalsele rahastajale. OÜ MAJANDUSPARTNER koostab projektitaotlusi sellistele asutustele … Continue reading “Majanduspartner”

Struktuurifondide avatud taoltusvoorud

Posted on 08/12/2017Categories ALUSTAVATE ETTEVÕTETE NÕUSTAMINE JA ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE, Arhimedes, ÄRIPLAANI KIRJUTAMINE, ÄRIPLAANI KOOSTAMISE JUHEND, äriplaani koostamise kava, Avatud taotlusvoorud, EAS, EAS uued taotlusvoorud, ETTEVÕTETE TOETAMINE, INNOVE, juhtimine, KIK, kohalik omavalitsus, KÜSK, KYSK, Majanduspartner OÜ uudised, OÜ MAJANDUSPARTNER, PRIA, PRIA toetused, SA Arhimedes, SA INNOVE

OÜ Majanduspartner koostab ettevõtetele ja asutustele projektitaolusi ja äriplaane. Pakkumise saamiseks helistage 5067751 Kõikide toetuste taotlemise võimalistega saate tutvuda siit

OÜ Majanduspartner teenused

Posted on 11/08/2017Categories ALUSTAVATE ETTEVÕTETE NÕUSTAMINE JA ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE, ÄRIPLAANI KIRJUTAMINE, ÄRIPLAANI KOOSTAMISE JUHEND, Avatud taotlusvoorud, ETTEVÕTETE TOETAMINE, Majanduspartner OÜ uudised

OÜ MAJANDUSPARTNER on aidanud ellu viia arendusprojekte ettevõtluse, äriarenduse, toomise ja ekspordiarendamise valdkondades. OÜ Majanduspartner konsultandid on ettevõtlus- ja juhtimiskogemusega valdkonna spetsialistid. 

OÜ MAJANDUSPARTNER on aidanud ellu viia arendusprojekte ettevõtluse, äriarenduse, toomise ja ekspordiarendamise valdkondades. OÜ Majanduspartner konsultandid on ettevõtlus- ja juhtimiskogemusega valdkonna spetsialistid. 

EAS investeerib tootearenduse võimekusse

Posted on 12/06/2017Categories ALUSTAVATE ETTEVÕTETE NÕUSTAMINE JA ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE

  EAS investeerib Eesti ettevõtete tootearenduse võimekuse kasvu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) kuulutas veebruaris välja järjekordse projektikonkursi, mille seekordseks eesmärgiks oli toetada projekte, mis panustavad Eesti ettevõtete majandustulemuste kasvu läbi tootearenduse. Konkursile esitati kokku 10 projekti, millest otsustasime toetada nelja: „Valdkondadeülese tootearenduse soodustamine“ (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit), „Kagu-Eesti Puiduklastri ekspordisuutlikkuse kasv läbi tootearenduse“ (Kagu-Eesti Puiduklaster), „Vahendid toidusektori ettevõtete võimekuse tõstmiseks – sensoorika, analüütika, toidu tervislikkus ja ühisturundus“ (Eesti Toiduainetööstuse Liit) ja „Elektroonikatööstuse tootearendus rahvusvaheliste tootmisstandardite abil“ (Eesti Elektroonikatööstuse Liit). … Continue reading “EAS investeerib tootearenduse võimekusse”

Projekti kirjutamine

Posted on 25/08/201606/01/2019Categories ALUSTAVATE ETTEVÕTETE NÕUSTAMINE JA ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE, ÄRIPLAANI KIRJUTAMINE, ÄRIPLAANI KOOSTAMISE JUHEND, äriplaani koostamise kava, EAS uued taotlusvoorud, ETTEVÕTETE TOETAMINETags , , , ,

Võimaliku rahastaja leidmine lähtudes ideest, tegevusest ja kulutustest. Teostame projektiidee abikõlbulikkuse diagnostika ja meetmele vastavuse analüüsi.

Võimaliku rahastaja leidmine lähtudes ideest, tegevusest ja kulutustest. Teostame projektiidee abikõlbulikkuse diagnostika ja meetmele vastavuse analüüsi.

Personalijuhi teenus

Posted on 24/08/201605/01/2017Format KõrvalCategories ALUSTAVATE ETTEVÕTETE NÕUSTAMINE JA ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE, OÜ MAJANDUSPARTNER, PALGAKORRALDUS, Personalijuhi teenusTags , , , ,

Majanduspartner OÜ pakub väikefirmadele personalijuhi teenust, mis on sobilik eelkõige ettevõttele, kel puudub püsivalt oma personalijuht või vajatakse lühiajaliselt personalivaldkonna spetsialisti.

Majanduspartner OÜ pakub väikefirmadele personalijuhi teenust, mis on sobilik eelkõige ettevõttele, kel puudub püsivalt oma personalijuht või vajatakse lühiajaliselt personalivaldkonna spetsialisti.

Projektijuhi teenuse pakkumine

Posted on 29/07/201607/08/2020Categories ALUSTAVATE ETTEVÕTETE NÕUSTAMINE JA ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE, äriplaan, ÄRIPLAANI KIRJUTAMINE, äriplaani koostamise kava, Majanduspartner OÜ uudised, TEENUSEDTags , , , , , ,

OÜ Majanduspartner pakub abi ja toetust erinevate rahastamisallikate taotlemisel ja taotlusprojektide kirjutamisel, vastavate dokumentide ettevalmistamisel ja esitamisel. Meie põhitegevuste hulka kuulub Euroopa Liidu struktuurifondide poolt kaasfinantseeritavate projektide koostamine tellijale, nõustamine ja rahastamisprogrammide alane konsultatsioon, projektide tehniline administreerimine ning projektide juhtimine.
Pakume klientidele projektijuhi teenust.
Milleks selline teenus?
Sageli on projektitaotlejatel otstarbekam oma aja- ja tööjõuressursi piiratuse tõttu ning toetuse reaalse kasutamisega seotud riskide maandamiseks kasutada projektijuhti väljaspoolt organisatsiooni. See võimaldab planeerida projektijuhtimisega seotud kulud projekti eelarvesse teenusena.
Pakume omalt poolt projektijuhi poolset tuge projekti idee väljatöötamiseks, viies projekti tegevusi ellu süsteemselt planeerides ja seda juhtides.
Aitame Teid projekti administratiivsel ja sisulisel juhtimisel, dokumentide haldamisel, aruandluse koostamisel ning projekti raamatupidamise ja finantsjuhtimise korraldamisel.
Milleks kaasata projektijuhti ?
Sageli ei ole ettevõttel otstarbekas palgata tööle tähtajalise lepinguga töötajat ja vajatakse projektijuhti projekti juhtimiseks ja edukaks realiseerimiseks.
Projektijuht töötab kliendi eesmärkidest ja huvidest lähtuvalt, pakkudes parimat teenust ja rakendades oma erialaseid oskuseid kokulepitud eesmärkide täitmiseks
Projekti juhtimine eeldab erialaste spetsiifiliste oskuste teadmist ja tundmist. Näiteks on vaja omada sidusvõrgustikku, tunda regulatsioone ja dokumente, tunda sisseostetavate kaupade ja teenuste hankimise korda, jälgida aruannete esitamise tähtaegu ja vormistamise reegleid, pidada kinni eelarvest ja ajagraafikust, suhelda erinevate partneritega, jne.
Rahastaja nõuetele vastav projektijuhtimine nõuab kõrgendatud tähelepanu ning reeglina vähendab organisatsiooni võimekust tegeleda oma põhitegevusega.
Pädev projektijuhtimine on aga projekti eduka teostamise oluliseks eelduseks.
Mida projektijuht teeb?
 projekti elluviimise üldine koordineerimine;
 hangete ettevalmistamine ja läbiviimine;
 töökoosolekute korraldamine;
 partnerite ja rahastajaga suhtlemine;
 eelarve jälgimine;
 abikõlblikkuse reeglite jälgimine;
 esilekerkivate ettenägematute probleemide lahendamine;
 vahe- ja lõpparuannete vormistamine;
OÜ Majanduspartner projektijuhtimise teenuse kasutamine võimaldab organisatsioonidel keskenduda oma igapäevatööle ning annab kindluse, et projekt saab edukalt realiseeritud.
OÜ Majanduspartner projektijuhtimise teenus koosneb alljärgnevatest etappidest:
 Projektiideega seotud tegevuste kaardistamine, rahastamisvõimaluste otsimine ja analüüs, taotluste nõuete ja protseduuride täpsustamine, probleemide väljaselgitamine, erinevate lahenduste kaardistamine, suhtlemine rahastajatega;
 Projektimeeskonna loomine;
 Projekti sisuline planeerimine, ajakava koostamine, juhtimine ja koordineerimine (aja- ja tegevuskavas ettenähtud tegevused vastavalt kinnitatud eelarvele, lähteülesannete täpsustamine, koosolekute läbiviimine, jooksev koordineerimine);
 Projektijuhi poolne projekti diagnostika , analüüs, teostamine ja vastutus püstitatud eesmärkide saavutamisel;
 Projekti raamatupidamise ja finantsjuhtimise korraldamine;
 Projekti tehniline administreerimine, sh aruandluse koostamine.
Teostame kogu töö ja haldame dokumentatsiooni projekti algusest lõpuni ning koostame ka nõutavad aruanded investeeringujärgsetel aastatel.
Mida projekti edukaks teostamiseks ootame?
Ootame kliendilt vajaliku informatsiooni edastamist ja koostööd lisadokumentide hankimisel ja edastamisel , mida meie ei saa iseseisvalt hankida (näiteks majandusaasta aruanded, tegevusload, litsentsid).
Loe lisa projektijuhtimisest siit
Helista ja lepime kohtumises kokku projekti edukas realiseerimises!

OÜ Majanduspartner pakub abi ja toetust erinevate rahastamisallikate taotlemisel ja taotlusprojektide kirjutamisel, vastavate dokumentide ettevalmistamisel ja esitamisel. Meie põhitegevuste hulka kuulub Euroopa Liidu struktuurifondide poolt kaasfinantseeritavate projektide koostamine tellijale, nõustamine ja rahastamisprogrammide alane konsultatsioon, projektide tehniline administreerimine ning projektide juhtimine.
Pakume klientidele projektijuhi teenust.
Milleks selline teenus?
Sageli on projektitaotlejatel otstarbekam oma aja- ja tööjõuressursi piiratuse tõttu ning toetuse reaalse kasutamisega seotud riskide maandamiseks kasutada projektijuhti väljaspoolt organisatsiooni. See võimaldab planeerida projektijuhtimisega seotud kulud projekti eelarvesse teenusena.
Pakume omalt poolt projektijuhi poolset tuge projekti idee väljatöötamiseks, viies projekti tegevusi ellu süsteemselt planeerides ja seda juhtides.
Aitame Teid projekti administratiivsel ja sisulisel juhtimisel, dokumentide haldamisel, aruandluse koostamisel ning projekti raamatupidamise ja finantsjuhtimise korraldamisel.
Milleks kaasata projektijuhti ?
Sageli ei ole ettevõttel otstarbekas palgata tööle tähtajalise lepinguga töötajat ja vajatakse projektijuhti projekti juhtimiseks ja edukaks realiseerimiseks.
Projektijuht töötab kliendi eesmärkidest ja huvidest lähtuvalt, pakkudes parimat teenust ja rakendades oma erialaseid oskuseid kokulepitud eesmärkide täitmiseks
Projekti juhtimine eeldab erialaste spetsiifiliste oskuste teadmist ja tundmist. Näiteks on vaja omada sidusvõrgustikku, tunda regulatsioone ja dokumente, tunda sisseostetavate kaupade ja teenuste hankimise korda, jälgida aruannete esitamise tähtaegu ja vormistamise reegleid, pidada kinni eelarvest ja ajagraafikust, suhelda erinevate partneritega, jne.
Rahastaja nõuetele vastav projektijuhtimine nõuab kõrgendatud tähelepanu ning reeglina vähendab organisatsiooni võimekust tegeleda oma põhitegevusega.
Pädev projektijuhtimine on aga projekti eduka teostamise oluliseks eelduseks.
Mida projektijuht teeb?
 projekti elluviimise üldine koordineerimine;
 hangete ettevalmistamine ja läbiviimine;
 töökoosolekute korraldamine;
 partnerite ja rahastajaga suhtlemine;
 eelarve jälgimine;
 abikõlblikkuse reeglite jälgimine;
 esilekerkivate ettenägematute probleemide lahendamine;
 vahe- ja lõpparuannete vormistamine;
OÜ Majanduspartner projektijuhtimise teenuse kasutamine võimaldab organisatsioonidel keskenduda oma igapäevatööle ning annab kindluse, et projekt saab edukalt realiseeritud.
OÜ Majanduspartner projektijuhtimise teenus koosneb alljärgnevatest etappidest:
 Projektiideega seotud tegevuste kaardistamine, rahastamisvõimaluste otsimine ja analüüs, taotluste nõuete ja protseduuride täpsustamine, probleemide väljaselgitamine, erinevate lahenduste kaardistamine, suhtlemine rahastajatega;
 Projektimeeskonna loomine;
 Projekti sisuline planeerimine, ajakava koostamine, juhtimine ja koordineerimine (aja- ja tegevuskavas ettenähtud tegevused vastavalt kinnitatud eelarvele, lähteülesannete täpsustamine, koosolekute läbiviimine, jooksev koordineerimine);
 Projektijuhi poolne projekti diagnostika , analüüs, teostamine ja vastutus püstitatud eesmärkide saavutamisel;
 Projekti raamatupidamise ja finantsjuhtimise korraldamine;
 Projekti tehniline administreerimine, sh aruandluse koostamine.
Teostame kogu töö ja haldame dokumentatsiooni projekti algusest lõpuni ning koostame ka nõutavad aruanded investeeringujärgsetel aastatel.
Mida projekti edukaks teostamiseks ootame?
Ootame kliendilt vajaliku informatsiooni edastamist ja koostööd lisadokumentide hankimisel ja edastamisel , mida meie ei saa iseseisvalt hankida (näiteks majandusaasta aruanded, tegevusload, litsentsid).
Loe lisa projektijuhtimisest siit
Helista ja lepime kohtumises kokku projekti edukas realiseerimises!